პროექტი – სივრცული გეომეტრიული ფიგურები.

პროექტის მოკლე შინაარსი – გეომეტრიული ფიგურების აღწერა და კლასიფიცირება სხვადასხვა ნიშნით, ბრტყელი და სივრცული ფიგურების გრაფიკული გამოსახულებებისა და მოდელების შექმნა.

მოსწავლეები ეცნობიან ორი სახეობის სივრცულ ფიგურებს და მათ ელემენტებს: წახნაგებს, წიბოებს, წვეროებს.