სამიზნე ცნება: ბრტყელი ფიგურები          

ქვესაკითხი: ბრტყელი ფიგურების თვისებები, პერიმეტრი

მე-3 კლასის მოსწავლებმა  განაწილდნენ სამ ჯგუფად და წარმოადგინეს პროექტები ბრტყელ ფიგურებზე. მათ თავისუფლად შეუძლიათ ბრტყელი ფიგურების ამოცნობა, აღწერა ,სხვადასხვა ხერხით გამოსახვა  , მათი პერიმეტრის გამოთვლა.

პედაგოგი-თეკლა გვეტაძე