ეკატერინე ონიანი

დაბადების თარიღი 13.01.1974


განათლება

1991-1996 –  ქუთაისის  აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო,

რომანულ-გერმანული ფილოლოგია,          ფილოლოგ-ანგლისტი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. (უა N 000883)

1996-2001 – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, ასპირანტურა.


სამუშაო გაოცდილება

2011 – დღემდე შპს 1 სკოლა.

2010-2019 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი.

2006-2008 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი.

2008-2010 – ქუთაისის 18 საჯარო სკოლა,     ინგლისური ენის მასწავლებელი. 1999-2000- ETI – ინგლისური ენის გადამზადების კურსები, ინგლისური ენის მასწავლებელი.


სტატუსი

წამყვანი მასწავლებელი


წარმატებები / ჯილდოები

  • 2006, N 005781 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, ფილოლოგიის 10.02.07 მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
  • სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა-დისერტანტი,თემა, გრადაცია:

1. ქეთევან დოღონაძე – „რეფერენცია როგორც ტექსტობრივი ფენომენი  და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა ( ე. ჰემინგუეის „მცირე პროზის“  ქართულ თარგმანთა ანალიზის საფუძველზე )- ექსპერტი.

2. ეკატერინე  ქურდაძე – „არავერბალური კომუნიკაცია, როგორც ნარატიული ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა“ -ექსპერტი .

3. მეგი  შალიკიანი–სხირელი – „დრამის  პოეტიკა და დრამატული დიალოგის  ენობრივი  განზომილება( ოსკარ უაილდის დრამაზე „ ქალბატონ  უინდერმიერის  მარაო“ დაყრდნობით) – ექსპერტი.

  • პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში:

1. სიტყვა “მნიშვნელობის” მნიშვნელობა ინგლისურ ენაში, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, თბილისი    1, 21,   2005    99-100.

2. სიტყვა ენასა და კომუნიკაციაში,  საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, თბილისი, 2, 22, 2005, 139-141.

3. ფონეტიკური ცვლა კონტექსტში, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, თბილისი, 2, 28, 2007,94-97.

4.ავტონომიური სწავლა და კურიკულუმი,საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”,თბილისი, 2, 31, 2008, 192-195.

5. Перформатив, как универсальное свойство языка,Мапрял, Государственный  Университет Шота Руставели, Язык, Система и функционирование,2008,91-94.

6. A Student-centered Approach In Teaching Language Area Studies, HENTI, The Second International conference: Higher Education- New Technologies and Innovations, 2017.

  • საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება:

2001 –  პროფესორ-მასწავლებელთა IIX სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი          თარგმანის ენობრივი არსი, საქართველო, ქუთაისი. 2002 –  პროფესორ-მასწავლებელთა IX სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ქუთაისი.

2003 –  კონფერენცია დასავლეთ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებისათვის, ინგლისური ენის კათედრა ქსუ        „Teaching Multimedia Language“. საქართველო, ქუთაისი.

2004 –  პროფესორ-მასწავლებელთა XI სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ქუთაისი.

2007 – ბათუმის რეგიონალური კონფერენცია,თანამედროვე მიმართულებები ინგლისური ენის სწავლებაში, ETAG, ბრიტანეთის საბჭო, აშშ საელჩო საქართველოში        Teaching Vocabulary Via Modern Technological Devices, საქართველო, ბათუმი.

2007 – სწავლისა და აღზრდის აქტუალური პრობემები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და განათლების მეცნიერებათა აკადემიის  ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია  მასწავლებლის როლი სწავლების პროცესში, საქართველო, ქუთაისი.

2008 – გორის რეგიონალური კონფერენცია,თანამედროვე მიმართულებები ინგლისური ენის სწავლებაში, ETAG, ბრიტანეთის საბჭო, აშშ საელჩო საქართველოში    

Wthat is vocabulary and what needs to be taught, საქართველო, გორი.

2006 –  “თიუნინგ-საქართველო” I საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ევროსაბჭო.

2007 – საერთაშორისო კონფერენცია – რუსული ენა: სისტემა და ფუნქციონირება, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Мапрял.

2007 –  ინგლისური ენის შეფასების საკითხები, საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ტარას შევჩენკოს უნივერსიტეტი, TESOL.

2008 –  გორის რეგიონალური კონფერენცია,თანამედროვე მიმართულებები ინგლისური ენის სწავლებაში, ETAG, ბრიტანეთის საბჭო, აშშ საელჩო საქართველოში    

Wthat is vocabulary and what needs to be taught. საქართველო, გორი 2009 –  ცოცხალი ენების საერთაშორისო კონფერენცია “ენა როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი” აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2017 – HENTI, The Second International conference: Higher Education- New Technologies and Innovations.

  • კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა:

2001-2002 – ქუთაისის საგანმანათლებლო კომპლექსის სტრატეგიული დაგეგმარების ტრენინგი, იმერეთის სასკოლო ოლქის სამმართველო, ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია, ფასილიტატორი.

2002 – ტრენინგი-Teacher Training Conference, Tabakhmela, Peace-Corps, USA, ფასილიტატორი.

2002 – ბიზნესის ინგლისურის ტესტირების მეთოდიკა, LETC EXAM, ინგლისური        ენის კათედრა, ქუთაისი, ფასილიტატორი.

2003 – ტრნინგი-English Teacher Training Conference, ETAG, KSU, NKTA, ფასილიტატორი.

2004 – ტრენინგი -LDELT, British Council, ETAG, Kutaisi, Georgia, ფასილიტატორი.

2005 – ტრენინგი-წერის უნარ ჩვევების განვითარების კურსი, II, ETAG, ქუთაისი, მონაწილე.

2006 – ტრენინგი: ინსტიტუციონალური და აკადემიური პერსონალის მენეჯმენტი, EPPM, CSS,  თბილისი, მონაწილე.

2006 – ტრენინგი: კურიკულუმის დიზაინი, EPPM, CSS, თბილისი, მონაწილე.

2006 – ტრენინგი: როგორ იწერება სილაბუსი, EPPM, CSS, თბილისი, მონაწილე.

2007 – ტრენინგი: პროექტის შედგენა, EPPM,CSS , თბილისი, მონაწილე.

2007 – ტრენინგი: აკადემიური წერა, ETAG, ქუთაისი, მონაწილე. 2010 – ტრენინგი: Effective Academic Writing, Multilinguil Association of Georgia, ATSU, Kutaisi, მონაწილე.

  • აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი

– პროექტის დასახელება        სტატუსი პროექტში:

2008 –  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი “სამეცნიერო წერის საფუძვლები” №ATSU/09105 თანაავტორი, ტრენერი.

2009 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი ინგლისური ენა და მისი სწავლების მეთოდიკის აქტუალური პრობლემები/ მასწავლებელთა გადამზადების   აკრედიტირებული პროგრამა ავტორი, ტრენერი.